Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een betrokken medezeggenschapsraad (de MR). De MR overlegt met de directie van de school over onderwerpen als: het vaststellen of wijzigen van de schoolgids, besteding van middelen, ontwikkeling van het onderwijs, veiligheid op school, langdurige samenwerkingsverbanden, het schoolplan, het vaststellen van vakanties, de besteding van geld en gebouwen etc. Bij veel besluiten van de school moet de MR om advies worden gevraagd. Bij sommige besluiten van de school is zelfs de instemming van de MR vereist. Daarnaast heeft de MR een vergaand informatierecht. Op deze wijze controleert en adviseert de MR de school, gevraagd en ongevraagd, en probeert de MR mee te bouwen aan de kwaliteit van de school.
 
De formele bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS) en in het reglement van de MR (hier te downloaden (PDF)). Zie voor meer informatie over de formele bevoegdheden van de MR: www.infowms.nl.
 
De AWBR, de bestuursorganisatie waartoe onze school samen met 17 andere Amsterdamse basisscholen behoort, kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR). De GMR gaat over het beleid op bestuursniveau: beleid dat geldt voor alle scholen binnen AWBR.
 
Hoe is de MR samengesteld?
De MR van onze school bestaat uit:
  • Drie vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers die tezamen de oudergeleding van de MR vormen (de OMR).
  • Drie vertegenwoordigers van het personeel van de school die tezamen de personeelsgeleding van de MR vormen (de PMR).
 
Naast de advies- en instemmingsbevoegdheden van de MR als geheel, hebben de OMR en de PMR ten aanzien van een aantal onderwerpen ook individuele instemmingsbevoegdheden.
 
De leden van de OMR worden door en uit de ouders/verzorgers van de school gekozen. Iedere ouder/verzorger mag zijn of haar stem uitbrengen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). De leden van de PMR worden door en uit de personeelsleden van de school gekozen. Als er meer kandidaten zijn voor een beschikbare plaats in een geleding dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk MR-lid neemt voor drie jaar zitting in de MR.
 
De huidige bezetting van de MR is als volgt:                                                                   
Naam Geleding Aantreden Aftreden
Marijn Laas (notulist) PMR 01-08-2021 01-08-2024
Frederieke Vriends (voorzitter) OMR  15-03-2021 15-03-2024
Ellis Vis OMR 01-11-2022 01-11-2025
Danielle Nijhout PMR  01-09-2019 01-09-2022
Fedde van der Graaf  PMR    01-09-2020 01-09-2023
Ilja Cornelisz OMR 26-10-2020 26-10-2023
 
Wat kan de MR concreet betekenen voor ouders/verzorgers?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De OMR vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van de school. De MR behandelt in beginsel geen individuele gevallen, maar aangelegenheden die op de school als geheel of een deel van de school betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit aan de orde stellen bij de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Wat betekent de MR concreet voor het personeel van de school?
De MR functioneert als een soort ondernemingsraad. In de MR behartigt in het bijzonder de PMR de belangen van de personeelsleden van de school. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. Ook hier geldt: de MR behandelt in beginsel geen individuele gevallen, maar aangelegenheden die op het gehele personeel of een deel van het personeel betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan in eerste instantie met de directeur. Bij de MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp aan de orde te stellen. De MR kan zo nodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.
 
Vergaderingen van de MR
De MR vergadert in beginsel zes- tot zevenmaal per jaar. Als de situatie daarom vraagt worden er extra tussentijdse vergaderingen ingelast. De standaard vergadertijd is op maandagavonden van 18:30 uur tot circa 20:30 uur. Vergaderingen vinden plaats op school en zijn in beginsel openbaar voor ouders/verzorgers en voor personeelsleden als toehoorder. Wilt u een keer een MR-vergadering bijwonen, meldt u dan even vooraf aan via mr@amgs.net.
 
De ingeplande vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2022/2023 zijn:
  • Maandag 12 september 2022
  • Maandag 24 oktober 2022
  • Maandag 21 november 2022 (vervallen)
  • Maandag 23 januari 2023
  • Donderdag 9 maart 2023
  • Maandag 15 mei 2023
  • Maandag 26 juni 2023

 
Contact met de MR en de OMR
Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties hebben voor de MR? Schroom dan niet en mail ze naar mr@amgs.net. Wilt (in eerste instantie) iets specifiek bij de OMR onder de aandacht brengen? Doe dat dan via omr@amgs.net. Indien nodig kunt u ook direct telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de MR, Jacques Schalken (06-17146017).

De notulen van eerdere MR-vergaderingen en eerdere MR-jaarverslagen alsmede MR-jaarplannen vindt u hieronder:
 
Notulen MR vergaderingen 2022-2023:
Notulen 24-10-2022
Notulen 12-09-2022
Jaarplan MR 2022-2023

Notulen MR vergaderingen 2021-2022:
Notulen 14-03-2022
Notulen 24-01-2022
Notulen 11-10-2021
Notulen 06-09-2021
Jaarplan MR 2021-2022

Notulen MR vergaderingen 2020-2021:
Jaarverslag 2020-2021
Notulen 28-06-2021
Notulen 17-05-2021
Notulen 15-03-2021
Notulen 25-01-2021
Notulen 23-11-2020
Notulen 26-10-2020
Notulen 16-09-2020
Jaarplan MR 2020-2021

Notulen vergaderingen MR 2019-2020:
Jaarverslag 2019-2020
Notulen 15-06-2020
Notulen 25-05-2020
Notulen 07-05-2020
Notulen 17-04-2020
Notulen 09-04-2020
Notulen 03-02-2020
Notulen 09-12-2019
Notulen 12-11-2019

Notulen vergaderingen MR 2018-2019:
Notulen 01-07-2019
Notulen 15-05-2019
Notulen 23-04-2019