Onderwijs

Het onderwijsprogramma

In groep 1 & 2 werken we thematisch. Binnen deze thema’s komen alle doelen van het kleuteronderwijs aan bod: van motoriek tot creativiteit, van taal tot de sociaal-emotionele ontwikkeling, van wereldoriëntatie tot rekenen. Het werken met thema’s geeft de mogelijkheid om de autonomie van de leerkracht te behouden. We maken gebruik van Kleuter in Beeld om de ontwikkeling van de kinderen te monitoren.
 
In groep 3 t/m 8 maken we gebruik van de volgende methodes:
 
VAKGEBIED METHODE
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen
Voortgezet technisch lezen Blink Lezen
Taal & Spelling Staal
Rekenen Pluspunt
Wereldoriëntatie    Blink Wereld Geïntegreerd
Begrijpend lezen Blink Lezen
Schrijven Pennenstreken
Engels Join in
Verkeer (groep 5 t/m 8) Tussen School en Thuis
Studievaardigheden (groep 6 t/m 8) Blits
 

Een Vreedzame School

De Vreedzame School is een oplossingsgericht programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap voor de groepen 1 t/m 8. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Op de Annie is dit programma volledig verankerd in onze manier van werken en draagt daardoor bij aan een goed pedagogisch klimaat. Kinderen leren omgaan met verschillen, waardoor ze zich later als volwassenen makkelijker kunnen redden in onze democratische samenleving. Op school is een Vreedzame School coördinator aangesteld. De coördinator bewaakt de doorgaande lijn binnen de school.
 

Kunst, cultuur & sport

Als brede school heeft de Annie ervoor gekozen om het accent te leggen op kunst & cultuur en sport. Dit zijn bij uitstek domeinen die zich ervoor lenen om jezelf en elkaar te ontdekken, te verbinden en te versterken. Kinderen leren ook andere vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, analyseren, plannen, creatief denken en het aanwenden van een onderzoekende houding.
Instellingen die actief zijn in de buurt en die zich richten op kunstzinnige vorming of sportieve activiteiten worden ingeschakeld om deze activiteiten te verzorgen, die zowel binnen als na schooltijd plaatsvinden.
Voor muziek is er een doorlopende leerlijn. De leerlingen krijgen in groep 3 t/m 4 elke 2 weken muziekles van een vakdocent. In de groepen 5 t/m 8 krijgen ze muziektheaterles, ook door een vakdocent. Deze lessen worden gegeven door de Muziekschool Amsterdam.
De leerlijn voor beeldende vorming is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Mocca. Het kenniscentrum Mocca adviseert scholen, culturele instellingen en overheden bij de opzet en uitvoering van cultuuronderwijs in Amsterdam.
De leerlingen bezoeken jaarlijks de Hermitage (groepen 4,5 en 6), de kunstuitleen (groep 1 en 2), maken een rondje atelierbezoek op het WG-terrein en gaan naar een expositie van WG Kunst in het kader van de Kinderboekenweek.
Ook is er een filmproject voor de groepen 5 t/m 8, waarbij de kinderen kennis maken met de techniek van het filmen. Jaarlijks vindt er een project beeldende vorming plaats in het kader van de Anniedag. De kinderen van de groepen 7 & 8 bezoeken de monumentendag, doen mee met de kunstdagen en Art Zuid.
Ook worden er uitstapjes naar Artis georganiseerd. 
Van de eigen leerkracht of van een externe vakleerkracht krijgen de kinderen les in tekenen en handvaardigheid.
 

Bewegingsonderwijs

Een belangrijk onderdeel op de Annie. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kinderen van groep 1 & 2 krijgen één keer per week les van de vakleerkracht in de gymzaal en elke week les van de eigen leerkracht in de schoolzaal.
 

Verkeer

In de groepen 5 t/m 8 werken wij met het speciaal voor Amsterdam ontwikkelde programma Tussen School en Thuis. Online lesmateriaal dat uitgaat van de verkeerssituatie rondom onze eigen school. Zo krijgen leerlingen meer inzicht en leren ze omgaan met alledaagse gevaarlijke situaties. Bovendien zijn de digitale verkeerslessen uitstekend geschikt ter voorbereiding op het theoretisch en praktisch verkeersexamen dat de kinderen in groep 7 (theorie) en in groep 8 (praktijk) afleggen. De leerlingen van groep 8 krijgen aan het einde van het schooljaar uitleg over de route die zij straks moeten fietsen naar de school voor voortgezet onderwijs.
 

Wetenschap en techniek

In 2020 zijn alle basisscholen verplicht om wetenschap & techniek (W&T) in hun curriculum op te nemen. W&T sluit naadloos aan bij de visie van de school: de school wil kinderen meer ontwikkelingsvaardigheden bieden, hun talent laten ontdekken en stimuleren om daarin te excelleren. De school werkt met de methode Blink waar wetenschap en techniek geïntegreerd zit. Verder biedt de school Verwonderwijslessen voor de groepen 2 t/m 5. Voor meer informatie over de inhoud van deze lessen, klik dan hier.
 

Digitale geletterdheid

Op school besteden we op verschillende manieren aandacht aan digitale geletterdheid.
  • ICT-basisvaardigheden; omgaan met hardware en werken met internet.
  • Computational thinking; leren probleemoplossend te denken. Een onderdeel hiervan is het programmeren, wat het denken in stappen noodzakelijk maakt.
  • Mediawijsheid; bewust en actief deelnemen aan de mediasamenleving. We doen jaarlijks mee aan de week van de Mediawijsheid.
  • Informatievaardigheden; bronnen en informatie op het internet zoeken, selecteren en verwerken. Dit gebeurt onder andere door het geven van presentaties en het houden van spreekbeurten.
 

Schooltuinen

In groep 6 krijgen de kinderen schooltuinlessen. De kinderen verzorgen een eigen stukje tuin en nemen de opbrengst mee naar huis. De lessen bestaan uit een drietal binnen lessen aan het begin van het schooljaar en buitenlessen zodra het weer dit toestaat. Deze lessen sluiten we aan het begin van groep 7 af.
 

Uitdaging

Voor sommige kinderen is de stof die tijdens de les aangeboden wordt niet voldoende. Vanaf groep 6 bieden we deze kinderen uitdaging via projecten. Samen met een leerkracht werken ze gedurende een periode aan een uitdagend project. Welke kinderen hiervoor in aanmerking komen wordt bepaald door de intern begeleider, de eigen leerkracht en de leerkracht die de uitdaging biedt.
 

Verwonderwijs

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen verwonderen over de wereld om hen heen. Vandaar dat we Verwonderwijslessen bieden aan de groepen 2 t/m 5. Deze lessen worden gegeven door meester Elmer en hij leert de kinderen van alles over de wereld om hen heen. Van zwaartekracht, alles over magneten, de planeten tot het doen van proefjes. Ontdekkend en onderzoekend leren in kleine groepjes. De kinderen krijgen 8 lessen per schooljaar.
 

Een brede school

VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie)
De school vormt, samen met de voorschool Annie, de VVE Annie M.G. Schmidt. Een VVE is een voorziening voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar met de bedoeling om de ontwikkeling van kinderen, met name op het gebied van taalvaardigheid, te stimuleren en die op speelse wijze te bevorderen. We werken hierbij samen met Akros, een welzijnsinstelling die de voorschool beheert. Voor meer informatie over de voorschool Annie kan je terecht op de volgende website: https://www.akros-amsterdam.nl/voorschool/ 
BSO (buitenschoolse opvang)
Na schooltijd is er ook een inpandige BSO in de ruimte van de voorschool. De BSO wordt ook georganiseerd door Akros en maakt gebruik van de faciliteiten van de school, zoals de schoolzaal en het mooie schoolplein. Voor meer infromatie over de BSO kan je terecht op de volgende website: https://www.akros-amsterdam.nl/buitenschoolse-opvang-bso/
 

Naschoolse activiteiten

Veel kinderen vinden het leuk om na schooltijd mee te doen aan allerlei activiteiten. Daarom organiseert de school naschoolse activiteiten. Drie keer per jaar is er een activiteitenaanbod waarop de kinderen kunnen inschrijven. Jullie krijgen hierover informatie via de nieuwsbrief van de school.