De pijlers van de Annie

Pijler 1: Pedagogisch klimaat
Voor de school is dit pijler nummer 1, omdat we van mening zijn dat een kind pas tot leren kan komen als het zich veilig voelt, maar ook als het gehoord en gezien wordt. Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor alle kinderen op school en dragen daar dan ook samen de zorg voor. Doordat de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt en weten waar ze aan toe zijn, creëer je veiligheid. Dit draagt bij aan een duurzaam leer- en speelklimaat binnen de school.
 
Een professionele organisatie, zoals de Annie ambieert te zijn, draagt bij aan een goed pedagogisch klimaat. Er staat een warm, betrokken team dat leerlingen de ruimte geeft zichzelf te zijn. Alle teamleden zijn ieder op eigen-wijze in staat leerlingen zelfvertrouwen te geven.
 
We zijn een Vreedzame School (www.devreedzameschool.nl): we beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Op de Annie is dit programma volledig verankerd in onze manier van werken en draagt daardoor bij aan een goed pedagogisch klimaat. Kinderen leren omgaan met verschillen, waardoor ze zich later als volwassenen makkelijker kunnen redden in onze democratische samenleving (democratisch burgerschap).

Pijler 2: Basisontwikkeling
De Annie hecht grote waarde aan goed onderwijs op het niveau van het kind. Elk kind is uniek en leert op zijn eigen wijze. Er heerst een goede samenwerking binnen het team, waardoor de doorlopende leerlijn van ieder kind gewaarborgd wordt.  
Dagelijks wordt er aandacht besteed aan de basisvakken: rekenen, taal, lezen, schrijven en spelling. Dit gebeurt via methoden die passen bij de school en gezamenlijk gekozen worden.
De groepen 1&2 werken op spelenderwijze thematisch aan de basisontwikkeling.
Vanaf groep 1 geven wij Engels, om de kinderen voor te bereiden op een mondiale samenleving. Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht aan de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur&techniek). Deze planperiode komt daar ook digitale geletterdheid bij, wat door de overheid verplicht gesteld gaat worden. Vanaf wanneer dat zal zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.
Naast deze basisvakken, hebben we aandacht voor de brede ontwikkeling. Dit gebeurt onder andere door de volgende activiteiten: kunstprojecten verzorgd door professionals, de week van de lentekriebels, de week van de mediawijsheid, de Anniedag, schooltuinen, de Kinderboekenweek, muziekles verzorgd door een vakdocent en nog veel meer.
 
Pijler 3: Eigenaarschap
Eigenaarschap is een kernwaarde binnen de Annie. Het eigenaar maken van het leerproces motiveert en draagt bij aan een positiever zelfbeeld. Dit geldt zowel voor het team als voor de kinderen. Het maken van eigen keuzes, zorgt ervoor dat de motivatie, de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid groot is. Die eigen keuzes kunnen pas gemaakt worden, als het einddoel vast staat. Dus waar ga je naartoe, waar sta je nu en wat is de volgen de stap.
Evalueren is hierbij van belang, niet alleen op het resultaat, maar juist ook op het proces. Feedback op het proces laat leerlingen ervaren dat ze invloed hebben op het proces én dat ze kunnen leren van eerdere ervaringen en fouten. Ook dit vergroot het gevoel van eigenaarschap. Hierbij stimuleren we een Growth Mindset; wanneer iemand zegt dat hij iets niet kan, geef je hem feedback met het woordje ‘nog’. Laat de zin herhalen met de toevoeging van dit woord, namelijk: “ik kan dit nog niet”. Wanneer je namelijk echt iets wilt bereiken en hier veel voor oefent, is alles te leren.
Er is oog voor kleine dingen; Het waarderen van het initiatief stimuleert het eigenaarschap en zorgt voor een betere relatie. Men voelt zich gehoord en gezien op de Annie.
 
Pijler 4: Kunst & Cultuur
Bouwen aan je eigen identiteit gebeurt onder andere via kunst & cultuur. De Annie is van mening dat het bijdraagt aan de ontwikkeling en een belangrijke voorwaarde is voor succesvol leren. Er is elk schooljaar een aanbod voor alle leerlingen, zowel tijdens als na schooltijd. De school maakt, vanuit haar visie op cultuureducatie en het belang dat zij daaraan hecht, bewust ruimte in haar lesrooster om voor alle kinderen een aanbod te verzorgen op het gebied van kunst, cultuur en sport. Voor de naschoolse activiteiten maken we gebruik van externe docenten, maar ook van ouders en docenten van de school zelf.
We zijn een groot voorstander van samenwerking met ouders op dit gebied. Het betreft ouders die over bewezen inhoudelijke kennis en vaardigheden beschikken om met kinderen te werken en deze kennis over kunnen dragen. Voor al deze activiteiten is er ruimte beschikbaar in het schoolgebouw. Op onze school is een kunst & cultuur coördinator werkzaam. Zij stelt elk schooljaar een wisselend cultuurprogramma samen.
 
Pijler 5: Sport en bewegen
Door sport ontwikkelt een kind zich op motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Daarnaast is bewegen van essentieel belang voor een goede gezondheid. De Annie wil tegemoetkomen aan de natuurlijke bewegings- en exploratiedrang van kinderen. Dit gebeurt tijdens de les bijvoorbeeld door gebruik te maken van Energizers en coöperatieve werkvormen. Het plezier in bewegen is daarbij een belangrijke factor, zodat er een levenslange bewegings-motivatie ontstaat. Wij investeren dan ook in bewegingsonderwijs door het aanstellen van 2 vakdocenten gymnastiek en een coördinator sport, die naschoolse activiteiten organiseert op het gebied van sport. Daaraan voorafgaand zijn er in alle groepen kennismakingslessen tijdens de gymles. Jaarlijks wordt er een groep doorbroken sportdag georganiseerd.